Podział działek

Aby podzielić działkę, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Wystąpienie do właściwego organu: Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości musi złożyć wniosek o podział działki.
 2. Złożenie wniosku: Wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
 3. Podpisy współwłaścicieli: Jeśli grunt jest współwłasnością kilku osób, wszyscy współwłaściciele muszą podpisać wniosek.
 4. Dodatkowe wymagania: Upewnij się, że wszystkie wymagane dokumenty i opłaty są dołączone do wniosku.

Pamiętaj, że szczegółowe wymagania mogą różnić się w zależności od lokalnych przepisów, dlatego warto skonsultować się z lokalnym urzędem przed rozpoczęciem procesu.

Podział działek
Spis treści

Masz jedną dużą działkę, którą chciałbyś podzielić na mniejsze i sprzedać?

Nie wiesz czy Twoją działkę można podzielić?

Chcesz kupić działkę, ale obawiasz się, że nie będzie dało się jej podzielić i zamrozisz pieniądze?

Chcesz przez podział zwiększyć wartość swoich nieruchomości?

Działka nie ma dostępu do drogi publicznej i boisz się, że podział nieruchomości będzie niemożliwy?

Ile kosztuje podział działek ? Jak ominąć podatek od sprzedaży działki?

W tym artykule odpowiem na te wszystkie pytania. Po przeczytaniu tego tekstu każdy bez wyjątku będzie mógł samodzielnie dokonać podziału swojej własności.

Jak wygląda podział działek?

Podział działki polega na podzieleniu jednej dużej działki na dwie lub kilka mniejszych. Podział działki można zrobić tylko na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości( może wystąpić o podział jeśli właściciel wyrazi na to zgodę). 

W celu dokonaniu podziału trzeba wystąpić do właściwego organu. Z wnioskiem o podział działki udajemy się do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta miasta.

Po co najczęściej ludzie dzielą nieruchomość?

 • W celu zniesienia współwłasności ( np. Rodzice zostawili dwójce dzieci jedną dużą działkę, dzieci aby znieść współwłasność dzielą ja na pół i każdy zostaje właścicielem jednej działki)

 • W sprawach spadkowych ( kiedy spadkobierców jest więcej niż 1, w ten sposób następuje podział majątku)

 • W celach sprzedażowych ( podział nieruchomości na kilka mniejszych i ich sprzedaż)

Jak sprawdzić czy działka jest budowlana?

W pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić przeznaczenie działki według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli działka nie jest objęta planem miejscowym zagospodarowania terenu musisz wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego możemy sprawdzić w każdym Urzędzie Gminy lub Miasta. Wniosek o warunki zabudowy wydaję Wójt, Burmistrz lub Prezydenta miasta.

działka budowlana

Jak sprawdzić czy podział nieruchomości jest możliwy?

Odpowiedź na to pytanie po raz kolejny znajdziemy w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Informacje dotyczące przeznaczenia działki budowlanej mogą określać czy działka może zostać podzielona oraz jaka musi być minimalna powierzchnia nowej działki.

Jeżeli mamy wątpliwości co do możliwości naszej działki, polecamy udać się do Urzędu Gminy lub Miasta i porozmawiać o naszej sytuacji w Wydziale Geodezji lub odpowiedniku tego wydziału. Zawsze lepiej upewnić się zanim rozpoczniemy jakiekolwiek działania.

Proszę pamiętać nie każdą działkę da się podzielić.

Ile czasu trwa podział działek?

Podział działki trwa zazwyczaj od 4 do 6 miesięcy, ale w dużych miastach może się wydłużyć nawet o kilka dodatkowych miesięcy. Proces ten obejmuje kilka etapów:

 1. Złożenie wniosków:

  • Należy dwukrotnie złożyć wniosek o podział nieruchomości.
  • Każdorazowo czas na odpowiedź wynosi 30 dni.
 2. Prace geodety:

  • Geodeta musi dokonać pomiarów w terenie.
  • Następnie wykonuje wstępny projekt podziału.
  • W późniejszym etapie dostarcza szczegółowy projekt podziału.
 3. Prace Wydziału Kartografii i Geodezji:

  • Procedury trwają zazwyczaj od 2 do 4 tygodni.
  • Czas trwania zależy od ilości podobnych spraw w danym momencie.

Uwzględniając te etapy, średni czas podziału działki wynosi od 4 do 6 miesięcy, jednak w dużych miastach czas ten może się znacznie wydłużyć.

ile czasu

Ile kosztuje podział działek?

Za podział działki na dwie odrębne musimy zapłacić geodecie 1600-3000zł. Do tego dochodzą koszty urzędowe 400-500zł. W skali całego kraju podział działek kosztuje średnio 2200-3000zł. Wszystko zależy od rozmiaru oraz lokalizacji działki. Duże miasta będą oczywiście droższe, geodeci będą mieli wyższy stawki w Warszawie niż na wsi 70 km od Poznania.

Jeżeli chcemy podzielić działkę na więcej niż 2 części, dodatkowo będziemy musieli zapłacić geodecie za każdą kolejną kilkaset złotych.

Kliknij jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat wyceny nieruchomości

Jak się za to zabrać? Etapy podziału nieruchomości

I Etap – Potrzebne dokumenty + wstępny projekt

Na samym początku naszej przygody z podziałem musimy wybrać geodetę oraz zadbać o zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów. Pierwszym wniosek jaki musimy złożyć jest wniosek o podział nieruchomości. Sam wniosek zawiera 2 strony, kolejne 3 stanowią załączniki do niego. Załączniki to dokumenty, które musimy dołączyć do wniosku. Potrzebne są następujące dokumenty:

 • tytuł prawny do nieruchomości – potwierdzenie, że jesteśmy jej właścicielem

 • wypis z ewidencji gruntów i budynków + mapa ewidencyjna

 • decyzja o warunkach zabudowy

 • wstępny projekt podziału

 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości;

 • wykaz zmian gruntowych

 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w ewidencji nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;

 • mapę z projektem podziału

W przypadku nieruchomości wpisanej na listę zabytków potrzebne będzie dodatkowo pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Jeżeli gdzieś usłyszycie, że musicie załatwić sprawę w katastrze nieruchomości nie obawiajcie się, jest to po prostu ewidencja.

Na tym etapie geodetę musi zająć się wykonaniem projektu podziału nieruchomości.

Wstępny projekt podziału co do zasady powinien być wykonany na mapie zasadniczej, jeżeli z jakiegoś powodu jej brakuje można go wykonać na mapie ewidencyjnej.

Geodeta musi zadbać, żeby wstępny projekt podziału nieruchomości zawierał:

 • granice nieruchomości podlegającej podziałowi;

 • oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;

 • powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;

 • naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;

 • przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;

 • przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek do drogi publicznej.

geodeta praca

II Etap – Zgodność z miejscowym planem + mapa do celów projektowych

Na tym etapie Wójt, Burmistrz lub Prezydenta miasta sprawdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z proponowanym podziałem. Jeżeli wszystko się zgadza przechodzimy dalej.

Przed wykonaniem mapy do celów projektowych geodeta musi sprawdzić księgi wieczyste oraz ewidencje gruntów i budynków danej nieruchomości. Następnie musi poinformować sąsiadów o planowanym podziale. Zazwyczaj informacje wysyłane są listownie. Kolejną rzecz jaką wykonuje geodeta jest protokół z przyjęcia granic nieruchomości.

Geodeta po wykonaniu mapy składa ją wraz z operatem technicznym do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, skąd są przekazywane dalej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

III Etap – Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Ostatnią rzeczą jest złożenie wniosku o decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości. Wniosek wraz z mapą do celów projektowych i protokołem przyjęcia składamy ponownie do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta. Trwa to zazwyczaj 2 tygodnie.

Na uprawomocnienie się decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości musimy poczekać kolejne 14 dni od daty doręczenia decyzji.

potrzebne dokumenty

Podział działki bez dostępu do drogi publicznej

W myśl przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami nowa działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w przynajmniej jeden sposób:

 • musi bezpośrednio sąsiadować z drogą publiczną

 • musi mieć dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną do której właściciel dzielonej działki ma prawo

 • musi mieć zapewnioną służebność drogi koniecznej

Zgodnie z orzecznictwem WSA wydzielane działki muszą posiadać prawny i faktyczny dostęp do drogi. Co oznacza, że dostęp do drogi musi wprost wynikać z z przepisu prawa, czynności prawnej lub wyroku sądu.

Faktyczny dostęp do drogi rozumiemy przez dojazd o szerokości minimum 5 metrów, która umożliwia ruch pojazdów oraz pieszych.

W przypadku służebności drogowych minimalna szerokość przejścia lub przejazdu również musi wynosić 5 metrów.

Przy zakupie działki budowlanej, która ma dostęp do drogi należy koniecznie się upewnić czy spełnione są warunki minimalnej szerokości.

Działki bez dostępu do drogi publicznej nie da się podzielić. Jedyny wyjątek stanowi działka rolna o powierzchni większej niż 3000 m2.

podział działki bez dostępu

Podsumowanie

I tak dotarliśmy do końca. Mam nadzieję, że udało mi się wytłumaczyć a Wam zrozumieć na czym polega proces podziału nieruchomości.

Jeżeli nie macie czasu na skompletowanie potrzebnej dokumentacji jesteśmy do usług. Wystarczy skontaktować się z nami, wytłumaczyć o co chodzi, a my zajmiemy się resztą formalności.

Scroll to Top